Co je dluhopis?

Ilustrační obrázek pro článek Co je dluhopis?
  • dluhopis
  • právní servis 24
  • právní tipy
  • cenný papír
  • emitent
  • jistota
  • úroky

1488

Dluhopisy jsou dalšími cennými papíry, se kterými se tuzemský občan může ve svém životě setkat. Jejich hospodářskou podstatou je úvěrový vztah mezi nabyvatelem dluhopisu a jeho emitentem (vydavatelem). Ve své podstatě jde o to, že emitent vrátí ke dni splatnosti dluhu nabyvateli dluhopisu složenou peněžitou částku (jistotu) navýšenou o úroky.

Jaké jsou požadavky na emitenty dluhopisů?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní banky. Jedinou výjimkou jsou dluhopisy, které vydají územně samosprávné celky. V takovém případě je stanoven dozor ze strany Ministerstva financí.

 

Náležitosti dluhopisů

Dluhopisy musí být vydány v emisích, což je soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejný okamžik emise a stejný okamžik splatnosti. Dluhopis by měl být výslovně jako dluhopis označen, měl by obsahovat jmenovitou hodnotu (výši plnění) a splatnost dluhu. Splatnost může být nastavena jednorázově nebo ve splátkách. Rozlišujeme krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dluhopisy. Dluhopis musí obsahovat prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách.

 

Výnos dluhopisu

je nejčastěji představován úrokovou sazbou ze jmenovité hodnoty dluhopisu. Může být však stanoven jakýmkoliv jiným způsobem. Právo na výnos dluhopisu může být od samotného dluhopisu odděleno. K tomu slouží kupón, což je cenný papír, který slouží právě k uplatnění práva na výnos z dluhopisu.

 

Další náležitosti dluhopisů

Mezi další náležitosti dluhopisu patří datum emise, emisní lhůta a objem emise. Datum emise je označení dne, ke kterému může poprvé dojít k vydání dluhopisu prvému majiteli. Emisní lhůta pak značí časové období stanovené emitentem, během kterého tento emitent nabízí cenný papír potenciálním prvonabyvatelům. Objem emise je celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu.