Co je to dluhopis?

Ilustrační obrázek pro článek Co je to dluhopis?
  • dluhopis
  • emitent
  • ČNB
  • náležitosti dluhopisů
  • splatnost dluhopisu

1153

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní banky. Jedinou výjimkou jsou dluhopisy, které vydají územně samosprávné celky. V takovém případě je stanoven dozor ze strany Ministerstva financí.

 Náležitosti dluhopisu

Dluhopisy musí být vydány v emisích, což je soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejný okamžik emise a stejný okamžik splatnosti.

Dluhopis by měl být výslovně jako dluhopis označen, měl by obsahovat jmenovitou hodnotu (výši plnění) a splatnost dluhu. Splatnost může být nastavena jednorázově nebo ve splátkách. Rozlišujeme krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dluhopisy.

Dluhopis musí obsahovat prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách.

 

Výnos dluhopisu

je nejčastěji představován úrokovou sazbou ze jmenovité hodnoty dluhopisu. Může být však stanoven jakýmkoliv jiným způsobem. Právo na výnos dluhopisu může být od samotného dluhopisu odděleno. K tomu slouží kupón, což je cenný papír, který slouží právě k uplatnění práva na výnos z dluhopisu.

 

Další náležitosti dluhopisu

Mezi další náležitosti dluhopisu patří datum emise, emisní lhůta a objem emise. Datum emise je označení dne, ke kterému může poprvé dojít k vydání dluhopisu prvému majiteli. Emisní lhůta pak značí časové období stanovené emitentem, během kterého tento emitent nabízí cenný papír potenciálním prvonabyvatelům. Objem emise je celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu.