Co musí obsahovat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

Ilustrační obrázek pro článek Co musí obsahovat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem
 • právníservis24
 • arbitr
 • finanční arbitr
 • zahájení řízení
 • návrh
 • zákon o finančním arbitrovi
 • bankovní instituce

910

Dnes se podíváme na to, co musí obsahovat návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem dle zákona o finančním arbitrovi, který Vám může pomoci řešit spory s bankovními institucemi, poskytovateli půjček, apod.

Návrh se podává na předepsaném formuláři, který obsahuje následující sekce:

 

 1. označení účastníků řízení – tj. navrhovatele, kterým budete vy (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, kontaktní údaje), a označení instituce, proti které návrh směřuje (právnické nebo fyzická osoba);
 2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností – zde by měl návrh obsahovat v podstatě to, proč se na arbitra obracíte, typicky vymezení závazkového vztahu (rozuměj smlouvy), která byla mezi Vámi a institucí, proti které návrh směřuje, uzavřena, jaký byl průběh tohoto závazkového vztahu (jak jste spláceli, zda byla např. zpeněžena na základě zástavního práva, které zajišťovalo pohledávku, nemovitost, proč se na finančního arbitra obracíte, např. že se Vám zda dlužná částka nepřiměřená, neoprávněná, apod., v čem jste měli být jako navrhovatelé poškozeni, apod.);
 3. důkazní prostředky nebo označení důkazů (v tomto bodě byste měli uvést a současně předložit všechny podstatné dokumenty, které se dané věci týkají);
 4. označení, čeho se navrhovatel domáhá – např. vrácení neoprávněně převedených částek, vrácení neoprávněně účtovaného poplatku, úročení diskontní sazbou ČNB, úroků z prodlení, náhrady škody, vyslovení neplatnosti smluvního ujednání nebo celé smlouvy, apod.;
 5. přílohy návrhu – viz bod 3.

 

Výhodou řízení před arbitrem je jeho bezplatnost a skutečnost, že nemusíte být v řízení zastoupení advokátem

Návrh je adresován Kanceláři finančního arbitra, organizační složce státu. Arbitr Vám v řízení může pomoci návrh upravit, ale nebude přezkoumávat celý právní vztah mezi Vámi a institucí, proti které návrh směřuje, proto lze doporučit, abyste byli co nejkonkrétnější v označení toho čeho se domáháte a proč.

Arbitr rozhoduje nálezem, proti kterému je možné podat námitky, o těchto rozhoduje opět arbitr. Pokud ani v takovém případě nebudete spokojeni, je možné podat návrh na přezkoumání rozhodnutí finančního arbitra na soud.

 

Obrátit se na finančního arbitra lze doporučit, nicméně, pamatujte, že tento vždy bude dbát zákona a spravedlivého upořádání vztahů.