Je sjednaná forma dodatku ke smlouvě závazná?

Ilustrační obrázek pro článek Je sjednaná forma dodatku ke smlouvě závazná?
  • závaznost dodatku
  • forma dodatku
  • právní tipy
  • právní servis 24
  • smlouva o dílo

1565

Myslíte si, že ujednání ve smlouvě, že dodatky, které k této vyhotovíte, musí mít nějakou přesnou formu, je závazné?

Strany mezi sebou sjednaly formu dodatků ke smlouvě o dílo

Nejvyšší soud ČR se zabýval případem, kdy si strany sjednaly mezi sebou, že  každý dodatek smlouvy se současně adjustuje razítkem každé smluvní strany a že všechny dodatky ke smlouvě budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. V daném případě se jednalo o smlouvu o dílo.

 

Strany tuto dohodu nedodržely

Sepsaly dohodu o změně smlouvy o dílo  zápisem do stavebního deníku. Následně se jedna ze stran domáhala svých práv právě na základě této změny ve formě tohoto zápisu ve stavebním deníku. Druhá strana však namítala, že nebylo dodrženo shora uvedené ustanovení smlouvy o tom, jakou formu má dodatek mít a jakým způsobem má být uzavřen.

 

A jak se k věci postavil Nejvyšší soud?

 

Ujednání smluvních stran, že dodatky smlouvy budou opatřeny vzestupně pořadovým číslem a očíslovány a opatřeny razítkem smluvní strany uzavírající dodatek, je možno posuzovat jen jako ujednání pořádkového charakteru. Pokud právní úkon neměl tyto smluvené náležitosti, nejedná se o takovou vadu, která by mohla způsobit neplatnost právního úkonu. Bylo by formalistické, jak správně dovodil odvolací soud, dovozovat neplatnost právního úkonu jen ze skutečnosti, že „Dodatek ke smlouvě o dílo“ na listu stavebního deníku nebyl očíslován a nebyl opatřen razítkem subjektu, který měl uzavírat uvedený dodatek smlouvy.

 

Nedodržení formy a způsobu uzavření dodatku neznamená neplatnost dodatku!

Skutečnost, že nebyla dodržena forma a způsob uzavření dodatku tak, jak bylo uvedeno shora a sjednáno ve smlouvě, neznamená neplatnost dodatku jako takového, tedy v daném případě stranám stačilo, že dodatek byl sjednán v zápisu ve stavebním deníku, bez ohledu na nedodržení formy dodatku, která byla stanovena smlouvou byl tedy tento dodatek závazný.

 

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.1.2016, sp.zn. 23 Cdo 2925/2015