Kdo je to advokátní koncipient?

Ilustrační obrázek pro článek Kdo je to advokátní koncipient?
  • advokátní koncipient
  • kdo je to advokátní koncipient
  • advokát

2875
4. 12. 2015 | Jiné

V rámci miniseriálu představování různých právnických profesí se dnes podíváme na to, kdo je to advokátní koncipient, protože i s ním se můžete velmi často v rámci soudních řízeních potkat, pokud je protistrana zastoupena advokátem. Advokát totiž bývá velmi často zastoupen v substituci právě advokátním koncipientem.

Jak se někdo může stát advokátním koncipientem?

Advokátní koncipient je ve své podstatě „kandidát“ na advokáta. Osoba, která absolvovala jednu z právnických škol v České republice (není vyloučeno, aby byla zapsána osoba, která absolvovala takové vzdělání v zahraničí, ale takové vzdělání pak musí být uznáno v ČR), je v zaměstnaneckém poměru s advokátem, který je jeho školitelem, a byla zapsána Českou advokátní komorou do seznamu advokátních koncipientů. Advokátní koncipient neskládá žádný slib, jako tomu je u osoby, která se stane advokátem. Svoji příslušnost k advokátnímu stavu prokazuje identifikační  kartičkou advokátního koncipienta, která je zelené barvy.

 

Jak dlouho musí být koncipient koncipientem?

Advokátní koncipient musí získat praxi minimálně 3 let (v současné době je Českou advokátní komorou opakovaně zvažováno prodloužení  této doby až na 5 let) a  absolvovat vzdělávací akce pořádané Českou advokátní komorou. Tyto podmínky musí být splněny pro to, aby mohl koncipient přistoupit k advokátním zkouškám.

 

Kdy může koncipient zastoupit advokáta?

Advokátní koncipient je oprávněn zastupovat advokáta při úkonech právní služby, přičemž zákon stanoví některé výjimky pro jeho zatupování, a to s ohledem na délku praxe koncipienta, např. v řízení před krajským soudem by se měl nechat advokát zastoupit advokátní koncipientem až po roce absolvování jeho praxe, nicméně jednak soud zpravidla tuto skutečnost žádným způsobem nekontroluje, jednak lze požádat ČAK o udělení výjimky.

 

Je pozice advokátního koncipienta regulována?

Pokud byste mysleli, že pozice advokátního koncipienta není žádným způsobem regulována, tak tomu tak není, když práva a povinnosti advokátního koncipienta upravuje zejména zákon o advokacii. I advokátní koncipient, podobně jako advokát, může být pro své nečestné jednání a chování vyškrtnut komorou ze seznamu advokátních koncipientů.