Máte možnost se vyjádřit k předběžnému opatření?

Ilustrační obrázek pro článek Máte možnost se vyjádřit k předběžnému opatření?
  • předběžné opatření
  • právníservis24
  • poptávka právní služby
  • právní poradna
  • konzultace s advokáty

2263

Co je to předběžné opatření? Předběžné opatření soud nařídí na návrh stran sporu, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Co lze předběžným opatřením stanovit?

 

Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby

a) platil výživné v nezbytné míře;

b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje;

c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu;

d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy;

e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel.

 

Jedná se o důležitou fází ještě před samotným rozhodování ve věci samé

 

Nutno podotknout, že předběžným opatřením nemá být stanoveno to, čeho se vlastně ta strana, která předběžné opatření navrhuje, domáhá v celém soudním řízení. Jedná se tedy o fází ještě před samotným rozhodování ve věci samé, klasicky je podáván návrh na vydání předběžného opatření zároveň s žalobou, ale nelze ho vyloučit i v průběhu soudního řízení.

 

Jak je ze shora uvedeného stručného nástinu předběžného opatření vidět, tak se jedná o velmi důležitou věc v rámci celého procesu soudního řízení, která s ohledem na možnou délku soudního řízení může mít na Váš život velký vliv.

 

Případ z praxe

Ústavní soud se zabýval situací, kdy druhé straně nebyla dána možnost se k návrhu na vydání předběžného opatření vyjádřit, bylo namítáno porušení pravidla rovnosti zbraní v rámci soudního řízení, a podobně (jednalo se o situaci, kdy soud prvního stupně návrh zamítl, odvolací soud však návrhu vyhověl, aniž by dal možnost druhé straně se k návhu na vydání opatření vyjádřit).

 

Ochrana toho, vůči komu předběžné opatření má směřovat, němůže dosáhnout takové míry, aby prakticky znemožnila ochranu oprávněných zájmů druhé strany, tj., aby například nebylo předběžné opatření znemožněno apod.

 

Jak se vykládá rovnost zbraní?

Rovnost zbraní se však vykládá tak, že každé  procesní  straně (rozuměj žalobce žalovaný)  by  měla  být  dána  přiměřená  možnost  přednést  svou záležitost za podmínek, jež ji nestaví do podstatně nevýhodnější situace, než ve které je její protistrana. Žádat o vyjádření druhou stranu z logiky věci není nutné, pokud je návrh na nařízení předběného opatření zamítnut, tj. postup soudu prvního stupně byl zcela správný.

 

Postup odvolacího soudu (tento návrhu vyhověl) už však správný nebyl, pokud si stanovisko k odovlání nevyžádal, druhá strana tak neměla  možnost oponovat návrhu, čímž bylo porušeno její základní právo na spravedlivý proces.

 

Zdroj:            

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1.9.2016, sp. zn.: II. ÚS 1847/16.