Pseudonym, alias, nick - právní ochrana

Ilustrační obrázek pro článek Pseudonym, alias, nick - právní ochrana
  • pseudonym
  • alias
  • nick
  • právní ochrana nicku

2374
21. 12. 2015 | Jiné

V době internetu, a nejenom v jeho době, se stalo oblíbené používání pseudonymu, aliasu, či nicku. Je však právní jednání pod nickem právním jednání, které požívá právní ochranu? Je nějakým způsobem nick chráněn? Odpověď naleznete v dnešním článku.

Kde v zákonech najdeme zmínku o pseudonymu?

Předně starý občanský zákoník výslovně nic o nicku neobsahoval, pojem pseudonym (tento je chápán v široké míře, tj. spadá pod něj právě i nick, alias, apod.) tak výslovně obsahuje až občanský zákoník účinný od 1.1.2014.

 

Tento stanoví, že člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout pseudonym. Zde je důležité zdůraznit, že se jedná o soukromý styk, tj. o právo soukromé. To neplatí v právu veřejném, protože dle zákona o matrikách je každý povinen jednat, např. ve vztahu k úřadům, pod svým jménem a příjmením tak, jak ho má zapsané v rodném listě.

 

Je právní jednání pod pseudonymem platné?

Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího. Jak je vidět pod nickem lze jednat v soukromém právu a nemá to za daných podmínek žádný vliv na platnost smlouvy, jen i přes užití nicku musí být zřejmé, kdo jednal, což lze zřejmě nejlépe v písemném styku zajistit uvedením data narození, bydliště, apod. V případě, že se bude jednat o smlouvu uzavřenou v ústní formě, pak je vhodné například jednat před svědky, apod. Současně je chráněna i druhá strana tak, že tato při právním jednání nesmí mít pochyb o tom, která osoba se pod nickem skrývá.

 

Právní ochrana nicku

Zákon nově pamatuje výslovně na ochranu nicku, a to v okamžiku, kdy tento vejde ve známost, pak požívá stejné ochrany jako jméno.

Pokud někdo třetí poruší práva druhé osoby na užívání nicku (typicky pokud pod jeho nickem vystupuje neoprávněně další osoba), pak se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nelze vyloučit ani uplatnění nároku na náhradu újmy takovým porušením vzniklé.

V případě nezvěstnosti, nesvéprávnosti může tato práva uplatnit manžel, potomek, předek nebo partner, ledaže byste dali výslovně najevo, že si to nepřeje.

 

Závěrem

Na otázku položenou na začátku článku je tedy nutné si odpovědět ano, pod nickem je možné v soukromoprávních vztazích vystupovat, stejně tak jako je možné se domáhat  práv na jeho ochranu.