Směnka nebyla neplatná, soudy rozhodly špatně

Ilustrační obrázek pro článek Směnka nebyla neplatná, soudy rozhodly špatně
  • směnka
  • neplatnost směnky
  • rozhodnutí soudu
  • Ústavní soud

1130

Nejvyšší soud ČR se zabýval kauzou, ve které se rozhodovalo o platnosti směnky. Soud prvního stupně konstatoval, že směnka není platná, když na směnku bylo doplněno datum jejího vystavení tak, že za předtištěný údaj „200“ bylo ručně dopsáno „09“. Podle údaje vyznačeného na sporné listině tedy měla být směnka vystavena 25. listopadu 20009, přičemž datum její splatnosti bylo stanoveno na 30. května 2010.

Porušení vnitřní logiky směnky způsobí její neplatnost?

Soud dospěl k závěru že za situace, kdy je na směnce uvedeno datum vystavení směnky datum pozdější, než je datum splatnosti, pak byla porušena vnitřní logika  směnky, a taková směnka nemůže být platná.

 

Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil - není významný úmysl výstavce

Ztotožnil se s názory soudu prvního stupně a dodal, že pro posouzení platnosti směnky  není významné, jaký byl úmysl výstavce směnky (jaké datum ve skutečnosti zamýšlel na směnku vyznačit), ani to, že údaj o datu vystavení směnky by v poměrech dané věci v zásadě nebyl ani významný (tj. šlo by o údaj „povýtce formální“, který není určující pro běh žádných lhůt).

 

Jak se k věci postavil Nejvyšší soud ČR?

Názor soudů nižších stupňů nebyl správný. Nejvyšší soud konstatoval, že s ohledem na:

  1. způsob zapsání údaje o datu vystavení směnky na listinu;
  2. grafickou podobu tohoto údaje na sporné směnce;

totiž nelze mít žádné pochybnosti o tom, že obsahem posuzovaného zápisu data vystavení sporné směnky je údaj označující (jako den vystavení směnky) den 25. listopadu 2009, tedy den zjevně předcházející splatnosti směnky (30. květnu 2010). Takový údaj je – bez zřetele k tomu, že k vyhotovení směnky byl použit neupravený tiskopis směnky – evidentně ze sporné listiny seznatelný, přičemž žádný účastník směnečného vztahu evidentně nemůže mít rozumné pochybnosti o tom, kdy byla sporná směnka (podle zápisů na ní vyznačených) vystavena (jinak řečeno, nemůže nabýt přesvědčení, že by snad k vystavení sporné směnky nemělo dojít v roce 2009, ale až v roce „20009“).

 

Z těchto důvodů byla rozhodnutí soudu nižších stupňů zrušena a věc byla vrácena zpět k soudu prvního stupně k opětovnému projednání, přičemž soud se v takovém případě musí řídit závěry Nejvyššího soudu, tj. pokud směnka nevykazovala jiné vady, jednalo se o směnku platnou.

 

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.2.2016, sp. zn.: 29 Cdo 1216/2014.