Smlouva o nájmu movité věci

Ilustrační obrázek pro článek Smlouva o nájmu movité věci
  • smlouva o nájmu
  • vzory smluv
  • smlouva o nájmu movitých věcí

3499
15. 12. 2015 | Jiné

Podstata nájmu movité věci spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat pronajatou věc nájemci k dočasnému užití, přičemž nájemce se zavazuje zaplatit nájemné. Pro nájem je charakteristické, že subjekt získává k věci pouze užívací právo a vzniká mu povinnost po zániku závazku vrátit přenechanou věc. Jde o závazek, který nejčastěji vzniká na základě smlouvy.  Závazek vzniká již dohodou stran o přenechání věci k dočasnému užívání nájemci za úplatu. Délka užívání či výše úplaty již dohodnuty být nemusejí.

Předmět nájmu

Jestliže nájem spočívá v přenechání věci k dočasnému užití s tím, že nájemce je povinen věc po skončení užívání vrátit, je zřejmé, že předmětem nájmu mohou být zásadně věci nezuživatelné. (např. auto), přičemž pouhé opotřebení věci jejím užíváním však neznamená, že jde o zuživatelnou věc (§ 2225). Zuživatelnými  věcmi jsou pouze movité věci, jejichž běžné použití spočívá v jejich spotřebování, zpracování nebo zcizení. Pokud uzavřely strany o nájmu movité věci zuživatelné, na smlouvu se bude spíše pohlížet na smlouvu o zápůjčce (§ 2390 NOZ). Zákon připouští i pronájem pouze části movité věci (nájem dveří od auta k umístění reklamy) a pronájem věci budoucí, pokud ji lze dostatečně určit při sjednání smlouvy.

 

Práva a povinnosti stran

Pronajímatel má povinnost:

a) přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,

b) udržovat věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,

c) zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu,

d) odevzdat věc v ujednané době.

 

Nájemce má povinnost:

  1. užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému,
  2. platit nájemné,
  3. po dobu nájmu provádět běžnou údržbu věci, leda by se strany domluvily jinak,
  4. strpět nezbytnou opravu věci, která nelze odložit.

 

Skončení nájmu

Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Nájem ujednaný na dobu určitou skončí výpovědí jednou ze smluvních stran, výpovědní doba pro skončení nájmu movité věci činí 1 měsíc.

 

VZOR Smlouvy o nájmu hledejte v sekci vzory smluv na našich stránkách