Výkon shodné práce jako u jiného zaměstnavatele

Ilustrační obrázek pro článek Výkon shodné práce jako u jiného zaměstnavatele
  • výkon práce
  • pracovní právo
  • zaměstnanci
  • zaměstnavatelé

2651

Myslíte, že si můžete ve volném čase přivydělávat stejnou prací, kterou vykonávate již u jiného zaměstnavatele (z článku jsou vynechány správní úřady, které mají odlišnou právní úpravu, byť ne tak výrazně). Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Máte souhlas zaměstnavatele ale co když ten souhlas odvolá?

Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.

 

Omezení spočívající v přechozím souhlasu zaměstnavatele se shodnou výdělečnou činností se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

 

Výkon stejné práce mimo zaměstnavatele není libovolný

Jak je ze shora uvědného zřejmé, tak výkon takové činnosti není libovolný a bude o ní nutné vždy informovat svého zaměstnavatele a vyžádat si jeho předchozí souhlas. Vaši žádost však vždy řádně zvažte, a to s ohledem na činnost, kterou pro zaměstnavatele vykonáváte, protože mezi tím co je a není shodné může být tenká hranice.

 

Závazek do budoucna?

Důležité je také se zamyslet nad tím, zda se takto můžete například zavázat do budoucna. To je například, zda je možné uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí (pracovní smlouvě), že pro jiný subjekt budete vykonávat činnost shodnou s činností, kterou vykonáváte již pro svého zaměstnavatele (např. pokud subjekt X získá kontrakt na nějakou zakázku, uzavře s Vámi pracovní smlouvu, na základě které budete pro něho vykonávat stejnou činnosti jako pro svého zaměstnavatele).

 

Soudy se touto otázkou zabývaly a dospěly k závěru, že taková možnost tu je, protože takovou smlouvou o smlouvě budoucí ještě zaměstnanec nic neporušuje, k porušení povinnosti zajistit si předchozí souhlas zaměstnavatele dochází až samotným faktickým výoknem shodné činnosti, nikoli smlouvou samotnou.

 

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.6.2016, sp. zn.: 21 Cdo 711/2015.