Zmeškali jste lhůtu pro podání odvolání nebo odporu? Víme, zda máte ještě šanci!

Ilustrační obrázek pro článek Zmeškali jste lhůtu pro podání odvolání nebo odporu? Víme, zda máte ještě šanci!
  • lhůta pro podání odporu
  • zmeškání lhůty
  • odpor
  • námitky

1755

Situace, kdy zmeškáte lhůtu pro učinění nějakého podání, např. odvolání nebo odporu, se může zdát jako bezvýchodná. My však víme, kdy tomu ještě tak úplně být nemusí. Podívejme se, co ohledně zmeškání lhůty stanoví zákon.

Soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Návrh je třeba podat do patnácti dnů po odpadnutí překážky a je s ním třeba spojit i zmeškaný úkon.“

 

Ze zákona jsou zřejmé tyto podmínky, za kterých ještě zmeškání lhůty nemusí být prohrou, a to:

  1. existence omluvitelného důvodu,
  2. omluvitelný důvod měl za následek nemožnost učinit zmeškaný úkon,
  3. podání návrhu do 15-ti dnů od odpadnutí překážky,
  4. s návrhem na prominutí zmeškání lhůty musí být spojen úkon, který jste zmeškali, tj. například podáte návrh na prominutí zmeškání lhůty a spolu s tímto návrhem podáte odpor.

 

Co se považuje a co se nepovažuje za omluvitelný důvod?

V praxi je soudy rozhodováno zejména o tom, co je oním omluvitelným důvodem, který bude považován ze oprávněný k tomu, aby Vám bylo zmeškání lhůty prominuto.

V praxi soudy rozhodnuly, že tímto důvodem nemusí být pouze důvody objektivní, ale i zaviněné jednání nebo opomenutí, pokud je lze považovat v tom daném konkrétním případě za omluvitelné. Tento důvod musí zpravidla nastat v průběhu lhůty pro provedení úkonu (klasicky náhlá nemoc nebo úraz), přičemž poté, co tato překážka odpadne, jste již schopni úkon učinit. Soudy konstatovaly, že to nejsou překážky trvalého charakteru, které navíc v době, kdy je prováděn zmeškaný úkon, ještě trvají, tyto nejsou omluvitelným důvodem.

 

Z těchto důvodů soud konstatoval, že trvalý nepříznivý stav, který se v průběhu trvání lhůty ke zmeškanému úkonu nezměnil, ani plánovaná dlouhodobá rekonstrukce domu, v němž osoba, která zmeškala úkon bydlí, a která probíhala i v době, kdy měl být zmeškaný úkon proveden, nejsou důvodem pro prominutí zmeškání lhůty.

 

Pokud splnujete shora uvedené podmínky, konejte!

Pokud tedy zmeškáte lhůtu pro provedení úkonu, zamyslete se, zda nesplňujete shora uvedené podmínky, a pokud máte za to, že ano, podejte do 15-ti dnů od odpadnutí překážky návrh na prominutí zmeškání lhůty, spolu s úkonem, který jste zmeškali. Soud posoudí splnění zákonných podmínek vždy v tom daném  případě individuálně, avšak s přihlédnutím k tomu, co je uvedeno shora ohledně trvalosti překážky, apod.

 

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.2015, sp. zn.: 26 Cdo 1650/2015.